Privacyverklaring ELSA Gent

The European Law Students’ Association Gent vzw, hierna: ELSA Gent genoemd, is er van bewust dat u vertrouwen stelt in deze organisatie. ELSA Gent ziet het daarom ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeren we u welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee uw gebruikservaring verbeteren. Op die manier begrijpt u precies hoe ELSA Gent werkt.

The European Law Students’ Association Gent verwerkt uw persoonsgegevens voor de organisatie van de evenementen waarvoor u zich inschrijft.

Gegevens die verwerkt worden

ELSA Gent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ELSA Gent, of doordat u deze gegevens zelf overlevert bij het inschrijven voor één van de activiteiten van ELSA Gent.

ELSA Gent kan volgende gegevens verwerken, dit in functie van het doel waarvoor u deze gegevens opgaf:

Inschrijvingen voor activiteiten

 • Achter- en voornaam van de deelnemer
 • (indien noodzakelijk) geboortedatum en leeftijd
 • Geslacht van deelnemer
 • E-mailadres deelnemer
 • De universiteit waar de deelnemer school loopt
 • Opleidingsniveau deelnemer
 • Alle verdere gegevens die de deelnemer vermeldt op zijn/haar curriculum vitae

Uitnodigingen gelijkaardige activiteiten

Indien u ervoor kiest verdere uitnodigingen voor gelijkaardige activiteiten te ontvangen, dan worden uw persoonsgegevens ook daarvoor gebruikt, op basis van de contractuele relatie als gevolg van die registratie. Indien u deze uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen, informatie wilt over de gegevens die we verwerken, de gegevens wilt verbeteren of laten verwijderen, kunt u ons contacteren op dpo.gent@be.elsa.org.

Duurtijd bewaring gegevens door ELSA Gent

ELSA Gent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om haar doelen, waartoe uw gegevens worden verzameld, te realiseren. ELSA Gent verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen na een duurtijd van minstens 5 jaar.

ELSA Gent deelt nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij het delen noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze gegevens dienen. Zelfs indien dit noodzakelijk is, verbindt ELSA Gent zich ertoe toestemming van het datasubject te verzoeken indien gegevens aan derde partijen zouden worden gedeeld. Op die manier tracht ELSA Gent transparant om te gaan met haar deelnemers en diens privacy te waarborgen.

Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering

Indien u persoonsgegevens met ELSA Gent gedeeld hebt, heeft u het recht om een exportbestand van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, inclusief alle gegevens die u aan ELSA Gent gegeven hebt. U kan dit verzoek richten tot dpo.gent@be.elsa.org. ELSA Gent verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

Daarnaast heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en een bijhorende correctie in geval van onjuistheden. U kunt hiertoe contact opnemen met dpo.gent@be.elsa.org. ELSA Gent verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

Wijzigingen

U kunt ook verzoeken dat alle persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijderd worden. Deze verwijdering van persoonsgegevens bevat evenwel niet de verwijdering van de gegevens die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve en wettelijke verplichtingen of in het licht van beveiligingsdoeleinden. U kan dit verzoek richten tot dpo.gent@be.elsa.org. ELSA Gent verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

ELSA Gent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom aangewezen om deze pagina met enige regelmaat te controleren om op de hoogte te zijn van de laatste versie van de privacyverklaring.

Op deze privacyverklaring is het Belgische recht van toepassing.

Algemene bepalingen

ELSA Gent houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doen het nodige om uw privacy te waarborgen. Dit betekent o.a. dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt, bv. de organisatie van de evenementen waarvoor u inschrijft;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot het strikt minimale dat we nodig hebben voor de aangegeven doeleinden;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bv. voor verdere uitnodigingsmails;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen om u op de hoogte te houden van advertenties van onze partners;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bv. de organisatie van de evenementen in kwestie;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarop willen wijzen en die respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via dpo.gent@be.elsa.org.